عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

برنامه مسابقات تیم‌های موسسه

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۶/۵/۳۱ ۲۰:۳۰ ۵ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان ذوب آهن اصفهان
۹۶/۶/۲۳ ۱۹ ۶ برتر بزرگسالان سپیدرود رشت - بزرگسالان صنعت نفت آبادان
۹۶/۶/۳۰ ۱۷ ۷ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان فولاد خوزستان
۹۶/۷/۶ ۱۷ ۸ برتر بزرگسالان پرسپولیس تهران - بزرگسالان صنعت نفت آبادان
۹۶/۷/۲۰ ۱۷ ۹ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان نفت تهران
۹۶/۷/۲۷ ۱۷ ۱۰ برتر بزرگسالان سیاه‌جامگان مشهد - بزرگسالان صنعت نفت آبادان
۹۶/۸/۹ ۱۵ ۱۱ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان گسترش فولاد تبریز
۹۶/۸/۲۴ ۱۵ ۱۲ برتر بزرگسالان پیکان تهران - بزرگسالان صنعت نفت آبادان
۹۶/۹/۳ ۱۵ ۱۳ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان سپاهان اصفهان
۹۶/۹/۹ ۱۵ ۱۴ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان تراکتورسازی تبریز
۹۶/۹/۱۴ ۱۵ ۱۵ برتر بزرگسالان استقلال خوزستان - بزرگسالان صنعت نفت آبادان
۹۶/۱۰/۲ ۱۵ ۱۶ برتر بزرگسالان استقلال تهران - بزرگسالان صنعت نفت آبادان
۹۶/۱۰/۸ ۱۵ ۱۷ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان سایپای تهران
۹۶/۱۰/۱۵ ۱۵ ۱۸ برتر بزرگسالان پدیده خراسان - بزرگسالان صنعت نفت آبادان
۹۶/۱۰/۲۲ ۱۵ ۱۹ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان پارس جنوبی جم
۹۶/۱۰/۲۹ ۱۵ ۲۰ برتر بزرگسالان ذوب آهن اصفهان - بزرگسالان صنعت نفت آبادان
۹۶/۱۱/۶ ۱۵ ۲۱ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان سپیدرود رشت
۹۶/۱۱/۱۳ ۱۵ ۲۲ برتر بزرگسالان فولاد خوزستان - بزرگسالان صنعت نفت آبادان
۹۶/۱۱/۲۰ ۱۵ ۲۳ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان پرسپولیس تهران
۹۶/۱۲/۴ ۱۵ ۲۴ برتر بزرگسالان نفت تهران - بزرگسالان صنعت نفت آبادان
۹۶/۱۲/۱۰ ۱۵ ۲۵ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان سیاه‌جامگان مشهد
۹۷/۱/۹ ۱۹ ۲۶ برتر بزرگسالان گسترش فولاد تبریز - بزرگسالان صنعت نفت آبادان
۹۷/۱/۱۷ ۱۹ ۲۷ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان پیکان تهران
۹۷/۱/۲۳ ۱۹ ۲۸ برتر بزرگسالان سپاهان اصفهان - بزرگسالان صنعت نفت آبادان
۹۷/۲/۲ ۱۹ ۲۹ برتر بزرگسالان تراکتورسازی تبریز - بزرگسالان صنعت نفت آبادان
۹۷/۲/۷ ۱۹ ۳۰ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان استقلال خوزستان