عضویت در کانال تلگرام رسمی موسسه

برنامه مسابقات تیم‌های موسسه

تاریخ ساعت هفته لیگ تیم میزبان       تیم میهمان
۹۵/۹/۱۴ ۱۴:۳۰ ۴ برتر امید فولاد خوزستان - امید صنعت نفت آبادان
۹۵/۹/۱۸ ۱۴ ۱۵ برتر جوانان صنعت نفت آبادان - جوانان نفت اهواز
۹۵/۹/۱۹ ۱۴ ۱۲ برتر نونهالان ذوب آهن اصفهان - نونهالان صنعت نفت آبادان
۹۵/۹/۱۹ ۱۴:۱۵ ۷ برتر نوجوانان برق جدید شیراز - نوجوانان صنعت نفت آبادان
۹۵/۹/۲۰ ۱۴:۱۵ ۵ برتر امید صنعت نفت آبادان - امید ملوان انزلی
۹۵/۹/۲۵ ۱۳:۴۵ ۱۶ برتر جوانان مس کرمان - جوانان صنعت نفت آبادان
۹۵/۹/۲۶ ۱۴ ۶ برتر امید صبای قم - امید صنعت نفت آبادان
۹۵/۱۰/۲ ۱۴ ۱۷ برتر جوانان شاهین بوشهر - جوانان صنعت نفت آبادان
۹۵/۱۰/۳ ۱۴:۱۵ ۷ برتر امید صنعت نفت آبادان - امید مس رفسنجان
۹۵/۱۰/۱۰ ۱۴ ۸ برتر امید ذوب آهن اصفهان - امید صنعت نفت آبادان
۹۵/۱۰/۱۷ ۱۴ ۹ برتر امید صنعت نفت آبادان - امید سپاهان اصفهان
۹۵/۱۰/۲۴ ۱۴ ۱۰ برتر امید نفت اهواز - امید صنعت نفت آبادان
۹۵/۱۱/۱ ۱۴ ۱۱ برتر امید صنعت نفت آبادان - امید مس کرمان
۹۵/۱۱/۲۹ ۱۶ ۲۲ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان پدیده خراسان
۹۵/۱۲/۱۹ ۱۵:۳۰ ۲۴ برتر بزرگسالان ماشین‌سازی تبریز - بزرگسالان صنعت نفت آبادان
۹۶/۱/۱۲ ۱۶:۳۰ ۲۵ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان پرسپولیس تهران
۹۶/۱/۱۷ ۱۷:۴۵ ۲۶ برتر بزرگسالان ذوب آهن اصفهان - بزرگسالان صنعت نفت آبادان
۹۶/۱/۲۵ ۱۸ ۲۷ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان سیاه‌جامگان مشهد
۹۶/۱/۳۱ ۱۷:۴۵ ۲۸ برتر بزرگسالان سایپای تهران - بزرگسالان صنعت نفت آبادان
۹۶/۲/۹ ۱۸ ۲۹ برتر بزرگسالان صنعت نفت آبادان - بزرگسالان فولاد خوزستان
۹۶/۲/۱۴ ۱۸ ۳۰ برتر بزرگسالان گسترش فولاد تبریز - بزرگسالان صنعت نفت آبادان