یک شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳

استعفای مدیر آکادمی و پایان فعالیت کارگروه

مدیر آکادمی صنعت نفت آبادان استعفا داد.

به گزارش رصنا،«علیرضا بهداروندان» مدیر آکادمی صنعت نفت آبادان استعفا کرد.
این گزارش حاکی است این استعفا مورد پذیرش هیات مدیره موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان قرار گرفت.
همچنین در پی این استعفا پایان کار کارگروه آکادمی صنعت نفت اعلام و از همکاری آقایان حسن دشتی، عبدالواحد بزمه، حبیب گله داری عیسی دارم، علیرضا صیدآوی و علی خنافره در این کارگروه قدردانی شد.

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان